Loại xe

Các loại xe thông dụng :

Vehicle
1.200.000 trong ngày
Đời xe 2011 - 2015
Chỗ ngồi 5
Km phát sinh 6,000
Giờ phát sinh 70,000
Phụ thu qua đêm 700,000
ĐẶT XE NGAY
Vehicle
1.400.000 trong ngày
Đời xe 2010 - 2015
Chỗ ngồi 7
Km phát sinh 7.000
Giờ phát sinh 70.000
Phụ thu qua đêm 700.000
ĐẶT XE NGAY
Vehicle
1.600.000 trong ngày
Đời xe 2010 - 2015
Chỗ ngồi 15
Km phát sinh 8.000
Giờ phát sinh 80.000
Phụ thu qua đêm 900.000
ĐẶT XE NGAY
Vehicle
2.000.0000 trong ngày
Đời xe 2010 - 2015
Chỗ ngồi 29
Km phát sinh 9.000
Giờ phát sinh 100.000
Phụ thu qua đêm 1.200.000
ĐẶT XE NGAY
Vehicle
2.500.000 trong ngày
Đời xe 2013 - 2015
Chỗ ngồi 30
Km phát sinh 10.000
Giờ phát sinh 150.000
Phụ thu qua đêm 1.400.000
ĐẶT XE NGAY
Vehicle
liên hệ trong ngày
Đời xe 2005 - 2015
Chỗ ngồi 34 - 44
Km phát sinh liên hệ ..
Giờ phát sinh liên hệ ..
Phụ thu qua đêm liên hệ ..
ĐẶT XE NGAY